Artikel 1 - Algemeen

ShootmyLooks is gevestigd in De Meern en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 55745806.
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ShootmyLooks en haar opdrachtgevers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ShootmyLooks, voor de uitvoering waarvan ShootmyLooks door derden dienen te worden betrokken.
1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
1.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 - Tarieven, offertes en aanbiedingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van ShootmyLooks zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2.2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Voor particulieren zijn de vermelde prijzen inclusief BTW.
2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, parkeer- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht ShootmyLooks niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.5. ShootmyLooks kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor bepaalde hoeveelheid uren. Bij een afname van een dienst per uur geldt het uurtarief.
2.6. Het eerste overschreden uur zoals overeengekomen in de overeenkomst zal gefactureerd worden als het basis uurtarief. Alle bijkomende overuren zullen worden gefactureerd gebaseerd op het basis uurtarief echter met bijtelling van 50% van het basis uurtarief.


Artikel 3 - Uitvoering en wijziging van de overeenkomst

3.1. ShootmyLooks zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2. ShootmyLooks heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3. Indien door ShootmyLooks of door ShootmyLooks ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van haar opdrachtgever of een door haar opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, welke noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ShootmyLooks worden verstrekt. ShootmyLooks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ShootmyLooks is uitgegaan van door haar opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ShootmyLooks op en is voor haar opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
3.6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ShootmyLooks een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.


Artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ShootmyLooks gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
4.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ShootmyLooks, zal ShootmyLooks in overleg met haar opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
4.3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ShootmyLooks vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
4.4. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de volgende kosten aan haar opdrachtgever in rekening worden gebracht:
a.) bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de uitvoering van de order 25%.
b.) bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de uitvoering van de order 50%.
c.) bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de uitvoering van de order 75%.
d.) bij annulering vanaf de 2e dag voor de uitvoering van de order dient de opdrachtgever de volledige factuurwaarde te voldoen.


Artikel 5 - Overmacht

5.1. ShootmyLooks is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ShootmyLooks geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ShootmyLooks niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkverstoringen in het bedrijf van ShootmyLooks of van derden daaronder begrepen. ShootmyLooks heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ShootmyLooks zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3. ShootmyLooks kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 6 - Betaling

6.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 (zegge veertien) dagen na factuurdatum, op een door ShootmyLooks aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ShootmyLooks aangegeven.
6.2. Orders die 14 (zegge veertien) dagen of korter voorafgaand aan de datum van uitvoering overeengekomen dienen direct of uiterlijk voorafgaand de uitvoering te worden voldaan.
6.3. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ShootmyLooks verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 7 - Klachten en reclamaties

7.1. Reclamaties dienen uiterlijk binnen 5 (zegge vijf) werkdagen, na de datum van de gebeurtenis, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij ShootmyLooks te worden ingediend.
7.2. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij ShootmyLooks opdracht gegeven heeft.
7.3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1. Indien ShootmyLooks aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2. ShootmyLooks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ShootmyLooks is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
8.3. Indien ShootmyLooks aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ShootmyLooks beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4. De aansprakelijkheid van ShootmyLooks is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.5. ShootmyLooks is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ShootmyLooks aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ShootmyLooks toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.


Artikel 9 - Vrijwaring

9.1. De opdrachtgever vrijwaart ShootmyLooks voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ShootmyLooks toerekenbaar is. Indien ShootmyLooks uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden ShootmyLooks zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ShootmyLooks, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ShootmyLooks en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 10 - Intellectuele eigendom

10.1. ShootmyLooks behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ShootmyLooks heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ShootmyLooks partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2. De rechter in de vestigingsplaats van ShootmyLooks is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ShootmyLooks het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
11.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 12 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

12.1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van ShootmyLooks te weten www.shootmylooks.nl.
12.2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ShootmyLooks.
12.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Activiteiten

SmL: Tools en Colors

Workshops

Dag Make-Up

Smokey Eyes

Glamour Make-Up en meer..


Ervaar meer

Media

  

Vertel een vriend

Bekijk ons ook op Facebook